OC&W Kerndoelen

Kerndoelen Ministerie OC & W

Op school maken leerlingen een grote sociaal-emotionele ontwikkeling door. Leerlingen leren kijken naar zichzelf en anderen, leren problemen op te lossen, ontwikkelen sociale vaardigheden en zijn in de schooltijd vaak in toenemende mate bezig met zin- en betekenisgeving. Leer- & Veerkracht sluit aan bij de kerndoelen die het ministerie van OC&W hieraan gekoppeld heeft:

– De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

– De leerlingen leren zich redzaam gedragen in sociaal opzicht.

– De leerlingen leren zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

– De leerlingen leren respectvol omgaan met verschillende opvattingen van mensen.

Bron: Stichting Leerplan Ontwikkeling  Nederland (SLO): http://tule.slo.nl.

BewarenBewaren